Proefschrift KWR

Remote sensing of vegetation characteristics in support of ecological modelling

Rapporten

“Onderzoeker Hans Roelofsen (Systems Ecology) bracht vegetatie in beeld door geavanceerde luchtfoto’s afkomstig van een satelliet of vliegtuig te gebruiken. Door dit gebruik van Remote Sensing-data kan een compleet natuurgebied simpel, goedkoop en snel gekarakteriseerd worden, in tegenstelling tot arbeidsintensief veldwerk en gebruik van (verouderd) kaartmateriaal.

De natuur in Nederland wordt bedreigd door fragmentatie, verdroging, verzuring en verstoring. Beheer is daarom gewenst om de natuurlijke rijkdom voor de toekomst te behouden. Een belangrijke vraag is waar en in welke mate plantensoorten voorkomen in een gebied. Ook is het wenselijk om te weten hoe soorten zullen reageren op veranderingen in hun leefomgeving, bijvoorbeeld een hogere temperatuur als gevolg van klimaatverandering.

PROBE
Om deze vragen te beantwoorden is er het PROBE-model: PROBE voorspelt het type vegetatie dat gevonden wordt bij een bepaalde combinatie van bodem- en planteigenschappen. Eén van de uitdagingen voor succesvol gebruik van PROBE is het verkrijgen van nauwkeurige invoerdata. Roelofsen heeft onderzocht of deze invoerdata kunnen worden afgeleid uit geavanceerde luchtfoto’s afkomstig van een satelliet of vliegtuig (Remote Sensing-data).

Roelofsen deed zijn veldwerk in onder andere Oost-Ameland en in Noord-Brabant. Hij nam op meerdere plekken monsters van de natuurlijke vegetatie, welke daarna in het VU-lab werden geanalyseerd. Hij leidde verschillende soorten PROBE-invoerdata af uit RS-data, met wisselend succes. Maar hij toonde met zijn onderzoek wél aan dat het gebruik van satelliet- en vliegtuigdata een belangrijk voordeel heeft, namelijk dat een compleet natuurgebied simpel, goedkoop en snel gekarakteriseerd kan worden. Dit is een groot voordeel ten opzichte van arbeidsintensief veldwerk en gebruik van (verouderd) kaartmateriaal.

Drones
Het onderzoek is een stap richting operationele inzet van PROBE. Dit maakt het op termijn mogelijk om natuurbeheersmaatregelen van tevoren op hun effect te testen en om te voorspellen hoe natuur in Nederland zal reageren op klimaatverandering. Met deze kennis kan tijdig beleid worden gemaakt, dus dit onderzoek is bijvoorbeeld van belang voor natuurbeheersorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Roelofsen verwacht dat, gezien de snelle technologische ontwikkeling van drones, de resultaten uit zijn onderzoek binnenkort repliceerbaar zijn door drones. Hiermee wordt het nog makkelijker en laagdrempeliger om de toestand van de natuur in kaart te brengen.”

(Citaat: Roelofsen, H.D. – Remote sensing of vegetation characteristics in support of ecological modelling)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?