Proefschrift KWR

Veldrus vegetaties in enkele Friese beekdalen: Laagland Bekenprojekt

Rapporten

“In het streekplan voor Friesland wordt het belang aangegeven van graslanden met een grote natuurwaarde , de halfnatuurlijke graslanden. Hiertoe worden over het algemeen graslanden gerekend , waarvan het beheer erop gericht is , dat de vegetatie bestaat uit spontaan gevestigde soorten. Bij dit beheer wordt niet of nauwelijks bemest. Het beleid dat zich bezighoudt met de ruimtelijke inrichting , heeft voortdurend te maken met een afweging van belangen
van o.a. landbouw, drinkwatervoorziening, recreatie en natuurbescherming. Juist voor de natuurbescherming is het van belang om goede kennis te verkrijgen van de ecologische processen , die in halfnatuurlijke vegetaties optreden en die naast het te voeren beheer een voorwaarde voor hun bestaan zijn. Daarom is in 1985 bij de provinciale Planologische Dienst (P.P.D.) van Friesland een graslandenproject van start gegaan. Doel van dit project is een landschapsoecologisch
model op te stellen , waarin de samenhang tussen de Friese landschappen , de daarin optredende ecologische factoren en halfnatuurlijke vegetaties tot uiting komt (Schotsman , 1985). Dit moet leiden tot een typologie van graslanden , waarmee in het veld in korte tijd veel informatie te verzamelen is en die een snelle interpretatie mogelijk maakt. Dit is van belang voor het aanduiden van maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en beheer , die moeten leiden tot het behoud of de vergroting van de waarden van de huidige graslandreservaten en ecologisch waardevolle graslandgebieden. Gezien de ontwikkelingen in het grondwaterbeheer (vroege voorjaarsontwatering , onttrekking van grondwater voor drinkwatervoorziening e.d.) is het van belang om in een vroeg stadium gegevens te verzamelen over vegetaties , die van dit grondwater afhankelijk zijn. Tot deze vegetatietypen behoren o.a. de veldrusvegetaties , waaraan dit rapport gewijd is. Daar deze vegetaties in Friesland vooral voorkomen langs de beekdalen aan de randen van het Drents Plateau, sluit dit onderzoek goed aan bij het laaglandbekenproject , waaraan sinds een aantal jaren door het lab. voor plantenoecologie van de Rijksuniversiteit te Groningen wordt gevlerkt.”

(Citaat: Jalink, M.H. – Veldrus vegetaties in enkele Friese beekdalen. Laagland Bekenprojekt, 1987)

Heeft u een vraag over deze publicatie?