Rapport i.s.m. derden

Meekoppelkansen tussen Natura 2000, kaderrichtlijn water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide: een quick scan klimaatadaptatie

Rapporten

“In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarmee een ecologische focus. De invalshoeken zijn: 1) natuurnetwerk De geschikte klimaatzones van soorten verschuiven en de kans op uitsterven van populaties neemt toe door de grotere grilligheid van het weer; 2) Het garanderen van de lange termijn zoetwatervoorziening kan natuur klimaatrobuuster maken; 3) De maatregelen die waterschappen nemen in het kader van de Kaderrichtlijn Water helpen mee om het aquatisch ecosysteem klimaatrobuuster te maken.”

(Citaat: Veraart, J.A., Vos, C.C., Spijkerman, A., Witte, J.P.M. – Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie – Kennis voor klimaat (2014))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?