BTO rapport - BTO 2013.060

Microplastics in de waterketen (een verkenning)

Rapporten

Plastic is een veelgebruikt materiaal, dat slecht afbreekt, waardoor het afval een probleem kan vormen. In vele plekken in het milieu zijn deeltjes aangetoond, vooral in marien water en sediment. Recent is in de Europese strategie Kaderrichtlijn Marien het voorkomen van plastic opgenomen als een indicator voor een ‘goede milieutoestand’. In onderzoek is vooral aandacht voor de emissie naar zee en staat het hoog op de Europese agenda (o.a. JPI en DG Mare). Daarnaast groeit de publieke belangstelling voor dit thema.
Omdat het overgrote deel van de plastics via de rivieren hun weg vinden naar zee, is inzicht in de levenscyclus van plastic nodig om de bronnen naar zoet en zout water in kaart te brengen en mogelijke mitigerende maatregelen. De mate waarin de drinkwaterproductie te maken heeft met de aanwezigheid van microplastics is nog onderbelicht, één van de redenen voor deze inventarisatie. Eerst komen de omvang en het voorkomen in het milieu aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de analysemethoden en milieurisico’s. Uiteindelijk worden richtingen voor nader onderzoek geformuleerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?