BTO rapport - SWE 97.007

Leidraad milieuregelgeving

Rapporten

Elk waterleidingbedrijf in Nederland wordt in het gehele traject ‘van bron tot kraan’ geconfronteerd met milieuregelgeving. Op de gebieden winning, produktie en distributie en ook op het gebied van de reststoffenverwerking vormt de milieuregelgeving immers een ‘randvoorwaarde’. De milieuregelgeving is echter complex en in de praktijk blijkt dat met name de regelgeving met betrekking tot de verwerking van reststoffen van de drinkwaterproduktie onduidelijkheden en zelfs hiaten vertoont. Het ontbreekt in de praktijk bovendien aan een actueel en praktisch naslagwerk voor de drinkwatersector op het gebied van de milieuregelgeving.
Aanpak. Voor het maken van deze Leidraad Milieuregelgeving is een enquĂȘte gehouden onder alle waterleidingbedrijven, om te bepalen welke activiteiten volgens de waterleidingbedrijven in de leidraad moesten worden opgenomen. Vervolgens zijn deze activiteiten uitgewerkt tot afzonderlijk te gebruiken delen. Daarnaast zijn een aantal activiteiten opgenomen, die met name vanwege het technisch belang van de desbetreffende activiteit ook een plaats in de leidraad hebben gekregen. De leidraad is geschikt gemaakt voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie van het waterleidingbedrijf (aangegeven in de leidraad met behulp van pictogrammen bij de tekst). Er is een onderscheid gemaakt in de volgende drie gebruikersniveau’s: beleid, beheer en uitvoering. Daarnaast is in de leidraad qua opzet zoveel mogelijk aangesloten bij de handboeken ‘Milieu- en Kwaliteitszorg Waterleidingbedrijven’.
Het maken van de leidraad is begeleid door de ‘Klankbordgroep Leidraad Milieuregelgeving’. Deze klankbordgroep bestond uit een aantal vertegenwoordigers van de bedrijfstak en de directe begeleiders van het project, afkomstig van Kiwa Onderzoek en Advies, de VEWIN en de Universiteit Utrecht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?