Mededeling - Mededeling 118

Sporenelementen in grondwater

Rapporten

Voorliggende mededeling vormt het resultaat van een inventarisatie van de aanwezigheid van
sporenelementen in grondwater gebaseerd op bij de waterleidingbedrijven, KIWA, RIVM en in
literatuur beschikbare informatie. De inventarisatie dient te resulteren in het signaleren van die
elementen die aanleiding tot problemen kunnen geven. Deze problemen kunnen betrekking hebben
op de zuivering, doordat drinkwaternormen in het onttrokken grondwater worden overschreden, op
de bewaking van de grondwaterkwaliteit en op de chemische samenstelling van de gevormde drinkwaterslibben.
Nader onderzoek zal gedetailleerde informatie dienen te verschaffen over de herkomst
van die sporenelementen en over de processen van belang voor de mobiliteit, opdat voorspellingsberekeningen
mogelijk worden.
Aanleiding tot het onderzoek vormt de informatie dat sporenelementen ten gevolge van verontreiniging
in het milieu worden gebracht en/of onder invloed van verzuring mobiel worden gemaakt.
Enkele waterleidingbedrijven worden al geconfronteerd met problemen ten gevolge van verontreiniging
door sporenelementen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?