Mededeling - Mededeling 115

Waterwinning en verdroging

Rapporten

Zoals het VEWIN—Milieuplan (VEWIN, 1990) stelt willen de waterleidingbedrijven actief deelnemen
aan het onderzoek naar aard en omvang van de verdrogingsproblematiek. In feite houdt de
bedrijfstak zich, in algemenere zin, al geruime tijd bezig met het onderzoeken van de nadelige
gevolgen van waterwinning. In 1978 is daartoe de KIWA-Commissie Invloed Grondwaterwinning
op de Omgeving (GIGO) ingesteld, die het speurwerk begeleidt dat KIWA dienaangaande in het
kader van het VEWIN-speurwerkprogramma uitvoert. In de beginjaren, toen het verdrogingsprobleem
op nationaal niveau nog niet als een belangrijk milieuthema onderkend werd, is in CIGO—
verband veel aandacht besteed aan de geohydrologische en landbouwkundige gevolgen. Niettemin
was onder de vlag van de CIGO al vroeg een werkgroep Ecologische Aspecten actief, die binnen
de bedrijfstak veel heeft bijgedragen tot de bewustwording van de milieuproblematiek. Nu het
geohydrologische en het landbouwkundige onderzoek van waterwinplaatsen een routinematig karakter
begint te krijgen is besloten om binnen de CIGO alle energie op het verdrogingsverschijnsel
te concentreren, met het doel om tot een kwantitatieve beschrijving van de ecologische effecten van
grondwaterwinning te komen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?