Mededeling - Mededeling 122

Van hydrologische ingreep naar ecologische effectvoorspelling

Rapporten

De 15—jarige geschiedenis van de werkgroep Ecologische Aspekten van de GIGO (Commissie Invloed
Grondwaterwinning op de Omgeving) is onder te verdelen in twee perioden, die elk voor zich een fase in de
ontwikkeling van de waterleidingbedrijven op het ecologische gebied markeren.
In de eerste fase moest het gemiddelde waterleidingbedrijf nog wennen aan de gedachte dat de “natuur” een
waardevol goed is dat ontzien moet worden, ook als het gaat om het algemeen belang, zoals de drinkwater—
voorziening. In deze periode hebben met name Marijk den Hoed en Piet Jonkman, respectievelijk als secretaris
en als voorzitter van de werkgroep, zich met hun hele persoon ingezet voor het verbreiden van deze gedachte.
Deze fase is afgesloten met het uitbrengen van de KIWA mededeling nr. 80 en de presentatie van het werk van
de werkgroep op een KIWA-VWN—colloquium.
Eind jaren zeventig werd de relatie grondwaterwinning-ecologie vooral in de sfeer van de tegengestelde belangen
gezien. De resultaten van de inspanningen van de werkgroep hebben er mede toe geleid, dat er door acceptatie
gevoel ontstond voor elkaars belangen. Daarmee kwam er ruimte voor creativiteit om het gemeenschappelijke
uit te buiten
Na de voortzetting van de werkgroep in een andere samenstelling in 1988, kon van deze verworvenheden een
dankbaar gebruik worden gemaakt. In de huidige werkgroep hebben verschillende deskundigen zitting die
afkomstig zijn uit de “groene” sector. Daardoor mogen we er op rekenen dat de produkten van het onderzoek
een grote maatschappelijke relevantie zullen hebben en ook breed gedragen zullen worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?