Mededeling - Mededeling 119

Oplossingsrichtingen voor reststoffen van waterleidingbedrijven

Rapporten

Het aanstaande KIWA/VWN colloquium, waarvan de bijdragen zijn samengevat
in deze Mededeling, beoogt op basis van huidige standpunten, kennis en
ervaring concrete oplossingsrichtingen aan te dragen voor afval—/rest—
stoffen van waterleidingbedrijven Tijdens de ochtendbijeenkomst zal
worden ingegaan op het huidige en toekomstige reststoffenaanbod. bij
waterleidingbedrijven waarbij, tegen de achtergrond van het beleid van de
rijksoverheid en de VEWIN, de problematiek met betrekking tot de bestem—
ming van reststoffen nader zal worden belicht In het ndddagprogramma
volgt een presentatie van KIWA—onderzoek over procesmatige slib— en
spoelwaterbehandeling, nuttige inzet en ontarsening van drinkwaterslib
Een waterkwaliteitsbeheerder geeft tenslotte zijn visie op de grootscha—
lige toepassing van ijzerhoudend slib op een rioolwaterzuiveringsinrich—
ting
De hoofdstukken van deze Mededeling zijn opgesteld door medewerkers van
waterleidingbedrijven, VEWIN, KIWA en Provincie Friesland Ieder hoofd—
stuk vormt een afgerond geheel en is daardoor op zich leesbaar

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?