Mededeling - Mededeling 098

Mededeling 098 Slibproblematiek bij waterleidingbedrijven

Rapporten

De hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen is de l a a t –
s t e decennia belangrijk toegenomen. De verwijdering
ervan vormt steeds meer een probleem. In het verle-
den l a g h e t accent vooral op h e t s t o r t e n van de af-
valstoffen waarbi j de bodem als eindbestemming fun-
geerde.
Door vergroting van kennis en inzicht i n de effec-
ten d i e een dergelijke handelwijze heeft op de bo-
dem en het grondwater, is het beleid en de maat-
schappelijke acceptatie ten aanzien van een derge-
li jke verwi jderingsmethode ingrijpend gewijzigd.
D i t komt t o t uitdrukking i n een aantal wetten d i e
tot doel hebben het milieu te beschermen tegen een
verdergaande belasting door afvalstof f en.
De huidige milieuwetgeving inzake afvalstoffen en
bodem g e e f t h i e r i n weliswaar een duidelijke rich-
t i n g aan, doch de v e r t a l i n g hiervan naar de prak-
t i j k b l i j k t veel vragen op te roepen bi j de water-
leidingbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?