Mededeling - mededeling 095

Pesticiden in waterwingebieden

Rapporten

uitgaande van eenvoudige theorieën met betrekking
tot stationaire grondwaterstroming naar winputten,
kan worden aangegeven wat de maximaal toelaatbare
diffuse belasting van het grondwater in een be-
schermingsgebied – en daarbuiten – mag zijn, opdat
drinkwaternormen ook in de toekomst niet worden
overschreden. Met de gepresenteerde rekenmodellen
kunnen berekeningen worden uitgevoerd voor stoffen
die aan eerste orde afbraak onderhevig zijn en
waarvan het transport door de bodem wordt ver-
traagd door (lineaire, reversibele, snelle) ad-
sorptie. Hoewel de vergeli j kingen zijn afgeleid
voor een radiale stroming naar de winning, worden
ze verondersteld ook betekenis te hebben als wel
een invloed van een natuurlijke grondwatergradiënt
op het stromingspatroon merkbaar is. In zo’n situ-
atie zal van de werkelijke (berekende) verblijf-
tijdenzones moeten worden uitgegaan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?