Mededeling - Mededeling 088

Compensatie bij Grondwaterwinning

Rapporten

Compenserende maatregelen bij grondwaterwinningen
worden met name getroffen om de nadelige gevolgen
van die winning voor de landbouw, de natuur en het
landschap te ondervangen. De maatregelen die in
dit rapport aan de orde komen zijn: infiltratie
uit open leidingen, kunstmatige beregening, infil-
tratie via retourputten en grondverbetering door
diepe profielbewerking. Van deze maatregelen is
nagegaan in hoeverre opbrengstdepressie bij land-
bouwgewassen kan worden beperkt, in hoeverre eco-
logische waarden kunnen worden behouden of kunnen
worden hersteld en er wordt aandacht besteed aan
de financiƫle en economische aspecten van deze
maatregelen.
Onder het begrip “compenserende maatregelen” wor-
den maatregelen verstaan die geheel of gedeelte-
lijk de gevolgen van de grondwaterwinning kunnen
ondervangen dan wel kunnen verzachten. Samenvat-
tend kan over genoemde maatregelen het volgende
worden opgemerkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?