Mededeling - Mededeling 087

De invloed van bodemverontreinigingen en leidingmateriaal op de drinkwaterkwaliteit

Rapporten

Het onderzoeksproject “De invloed van bodemveront-
reinigingen en leidingmateriaal op de drinkwater-
kwaliteit”, waarvan de resultaten zijn samengevat
in voorliggend rapport, is in 1981 gestart op ini-
tiatief van het voormalige Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiƫne, thans Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de
Fabrikanten van Drinkwaterleidingbuizen van Kunst-
stof, Asbest- cement en Beton, en de VEWIN, die
vervolgens gezamenlijk het onderzoek hebben gefi-
nancierd.
Tlet project omvatte twee deelonderzoeken, namelijk
het transport van organische verbindingen door de
bodem en de permeatie van organische verbindingen
door buismaterialen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?