Mededeling - Mededeling 074

Neveneffecten van de chloring

Rapporten

Nadat in 1974 door verschillende onderzoekers in
Nederland en in het buitenland is aangetoond dat
bij de chloring van water trihalomethanen (THM)
gevormd kunnen worden, hebben de Nederlandse wa-
terleidingbedrijven en het KIWA veel onderzoek
verricht op dit gebied. Een eerste inventarisatie
van de beschikbare kennis heeft in 1978 plaatsge-
vonden door de ad hoc Werkgroep “Chloor” van het
KIWA. Deze inventarisatie heeft geleid tot nader
onderzoek, dat vanaf 1980 wordt begeleid door de
Commissie “Neveneffecten van de chloring”. Dit
door de Commissie opgestelde rapport beoogt een
overzicht te geven over de sinds 1978 verkregen
resultaten. Meestal is volstaan met het weergeven
van door de Nederlandse waterleidingbedrijven en
het KIWA verkregen resultaten. Daar waar nodig
wordt melding gemaakt van de buitenlandse litera-
tuur. Dit betreft vooral de toxicologische aspec-
ten van desinfectiemiddelen en de toepassing van
alternatieve desinfectiemiddelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?