Mededeling - Mededeling 067

Produktie, verwerking en bestemming van drinkwaterslib

Rapporten

Ten einde te komen tot een meer gestructureerde
aanpak van de slibproblematiek bij waterleidingbe-
drijven, zijn-gegevens verzameld omtrent de aard
en omvang van de slibproduktie, de toegepaste ver-
werkingsmethoden alsmede de huidige bestemming van
het drinkwaterslib. Hiertoe is in het kader van
het Speurwerkprogramma van de VEWIN door de Werk-
groep Slibverwerking van het KIWA een enquête ge-
houden onder 67 Nederlandse waterleidingbedrijven.
Deze bedrijven verzorgden ruim 70 % van de drink-
waterproduktie in 1978. De enquête is tevens in
België gehouden, om een indruk te krijgen van de
aanpak van de slibproblematiek bij enkele
Belgische waterleidingbedrijven

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?