Mededeling - Mededeling 063

Ontwatering van drinkwaterslib op slibdroogbedden

Rapporten

D e verwerking van het s l i b dat b i j de drinkwa-
terbereiding vrijkomt kan beschouwd worden a l s
een noodzakelijk nevenproces b i j de waterzui-
vering. De slibverwerking kan n i e t los worden
gezien van de drinkwaterbereiding aangezien de
hierbi j toegepaste zuiveringstechnieken bepa-
lend z i j n voor de samenstelling van h e t s l i b
en de hoeveelheid. U i t oogpunt van slibverwer-
king is h e t zinvol zuiveringsprocessen c.q.
chemicaliƫn toe te passen d i e een beperkte dan
w e l eenvoudig te verwerken slibstroom produce-
ren.
D e verwerking van s l i b zal meestal bestaan u i t
een indikfase gevolgd door een ontwater ings-
techniek en afvoer van het slibresidu. Een van
de mogelijkheden om het s l i b te ontwateren is
de toepassing van slibdroogbedden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?