Mededeling - Mededeling 061

Ontharding voor huishoudelijk gebruik

Rapporten

I n het kort worden h e t v e r s c h i j n s e l hard-
heid van water en de gevolgen daarvan b i j
de toepassing van hard water i n h e t huis-
houden behandeld, zonder deze gevolgen te
kwantificeren.
U i t de bespreking van de v e r s c h i l l e n d e
methoden voor het ontharden van water volgt
d a t i o n e n w i s s e l i n g d e e n i g e p r a k t i s c h
bruikbare methode is voor huishoudelijke
waterontharding.
Ingegaan wordt op de voor- en nadelen van
deze methode, v o o r a l op de h y g i ë n i s c h e
aspecten, waarvan met name de s t e r k e ver-
hoging van het kiem getal van h e t ontharde
water. Aan de hand van de r e s u l t a t e n van
een onderzoek naar de invloed van, d o o r
middel van ionenwisseling, onthard water op
koperen en loden buizen wordt aangetoond
d a t van te voren niet kan worden aangegeven
of d i t water meer of minder metaalagressief
is dan niet-onthard water.
A l s nevenuitkomst b l i j k t d a t vooral warm
water vaak meer koper en lood i n oplossing
doet gaan dan koud water.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?