Mededeling - Mededeling 059

De contante waarde als maatstaf voor de lange-termijn-planning bij het waterleidingbedrijf

Rapporten

Behandeld wordt hoe meerjarenplannen m e t e l k a a r kunnen wor-
den vergeleken door de gesommeerde contante waarde ervan te
bepalen. H e t plan m e t de l a a g s t e gesommeerde contante waarde
wordt dan a l s meest economisch aangemerkt.
De moeilijkheid d a t afschrijvingsterm ijnen vaak veel langer
z i j n dan de vergelijkingsperiode wordt ondervangen door in-
voering van de zogenaamde eeuwigdurende financiering.
Aangetoond wordt d a t de gesommeerde contante waarde berekend
kan worden als de Laplace-transformatie van de kostenfunc-
tie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?