Mededeling - Mededeling 057

Problematiek haloformen

Rapporten

B i j het chloren van zowel grondwater a l s opper-
vlaktewater kan door r e a c t i e s tussen ” v r i j
chloor” en hum usstoffen chloroform o n t s t a a n .
Overigens is chloroform r e e d s i n oppervlakte-
water en meermalen ook i n grondwater aanwezig,
z i j het i n zeer lage concentraties.
Experimenteel is vastgesteld dat chloroform een
kankerverwekkende stof is. De laagste concentra-
tie d i e i n d i e experimenten nog carcinogeen was,
l i g t na toepassing van een veiligheidsfactor van
5000 i n de orde van grootte van de belasting van
de mens (babies) via drinkwater m e t een concen-
t r a t i e van 0 , l mg chloroform /l. I n g e v a l van
lange term ijneffecten, en daar is sprake van b i j
kankerverwekkende stoffen, kan men voor een to-
t a l e bevolking n i e t spreken van een no-effect
level. H e t kankerrisico a l s gevolg van chloro-
form in drinkwater neemt af b i j afnemende expo-
sitieniveaux. Echter, a l is d i t expositieniveau
nog zo laag e r b l i j f t op een t o t a l e bevolking
a l t i j d een risico bestaan. Om d i e reden behoort
d r i n k w a t e r i n b e g i n s e l g e e n c h l o r o f o r m t e
bevatten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?