Mededeling - Mededeling 052

Verwerking van coagulatieslib

Rapporten

De verwerking van het slib dat bij de drinkwaterberei-
ding als afvalprodukt vrijkomt is een inherent onder-
deel geworden van het waterzuiveringsproces. De slib-
verwerking kan in feite niet los gezien worden .van de
drinkwaterbereiding aangezien de bij de bereiding toe-
gepaste zuiveringstechnieken bepalen welke kwaliteit
slib geproduceerd wordt en in welke hoeveelheid. Yet
het oog op de kosten van slibverwerking is het zinvol
om bij het onderzoek naar de technologie van een zui-
veringssysteen neer aandacht te schenken aan die tech-
niek en die bedrijfsvoering, die een vermindering van
de slibproduktie tot gevolg heeft. Ilen dient bovendien
reeds in de ontwerpfase van een drinkwaterbedrijf re-
kening te houden net de slibverwerking. In het algemeen
zal het slib dat bij het coagulatieproces ontstaat de
meeste problemen opleveren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?