Mededeling - Mededeling 014

Stromingsweerstanden in leidingen

Rapporten

Het verschijnen van de eerste druk van dit werkje voorzag in de behoefte aan een goed geordend
overzicht van gegevens over stromingsweerstanden in buisleidingen. Met behulp van de
gegeven formules en grafieken konden de wrijvingsweerstanden en vertragingsverliezen in
leidingen op eenvoudige wijze worden bepaald. Hoewel dit boekje in het bijzonder gericht was
op geïnteresseerden in de waterleidingtechniek, bleek er ook buiten deze sector veel belangstelling
voor te bestaan. Het gevolg daarvan was dat de eerste oplage reeds enkele jaren geleden
was uitverkocht. Enerzijds was dit voor velen een teleurstelling, anderzijds bood dit een goede
gelegenheid de inhoud overeenkomstig de huidige stand van de techniek bij te werken en
tegemoet te komen aan de wens, de stof op enkele punten iets uit te breiden.
Het is verheugend dat het KIWA de samensteller, Professor ir. L. Huisman, bereid heeft gevonden
het vele werk, dat nu eenmaal verbonden is aan de vernieuwing en aanvulling van een
dergelijke materie, op zich te nemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?