Vakblad artikel

Meer leren om rioolemissie te kunnen reduceren

Artikelen

“Hoe reduceren we emissie van broeikasgassen, andere dan CO2, uit de riolering? Om die vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk te weten wat de daadwerkelijke emissies zijn. KWR en Waternet onderzochten de broeikasgasemissies in de waterketen van Amsterdam. In tegenstelling tot internationale kengetallen blijkt er een significante emissie van methaan uit het riool plaats te vinden. Om de totale emissie uit het rioolstelsel in de klimaatvoetafdruk vast te stellen, zoekt KWR partners voor vervolgonderzoek.”

(Citaat: Graaff, M. de – Meer leren om rioolemissie te kunnen reduceren – Riolering 19(2012)10, p.5-7)

Heeft u een vraag over deze publicatie?