Vakblad artikel

Sulfaat, bedreiging of zegen voor vorming kalkmoeras?

Artikelen

“Aanvoer van sulfaatrijk grondwater en sulfaatreductie worden gezien als een bedreiging voor het voortbestaan van grondwaterafhankelijke natuur. Sulfaat
kan namelijk in anaerobe milieus organisch materiaal oxideren, waarbij onder andere ingebouwd fosfaat en ammonium vrijkomen. Bovendien ontstaat bij dit proces sulfi de, dat voor de meeste plantensoorten toxisch is. Daar komt bij dat sulfi de in staat is fosfaat van ijzercomplexen te verdringen1).
Hoge sulfaatconcentraties kunnen dus op diverse manieren oorzaak zijn van achteruitgang van karakteristieke vegetaties voor voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. Onderzoek in een Utrechts kwelgevoed kalkmoerasje roept echter de vraag op of sulfaatrijk grondwater altijd een probleem is en of het in sommige omstandigheden niet zelfs een voorwaarde is voor kalkrijke omstandigheden.”

(Citaat: Cirkel, D.G., Beek, K. van – Sulfaat, bedreiging of zegen voor vorming kalkmoeras? – H2O 45(2012)1, p.31-33)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?