Vakblad artikel

Dalende stikstofdepositie is nog niet afdoende voor herstel van droge heischrale graslanden

Artikelen

“Droge heischrale graslanden zijn zeer gevoelig voor verzuring en vermesting als gevolg van atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen. De stikstofdepositie neemt de laatste jaren iets af, maar tegelijk blijken stikstofaccumulatie en verzuring in de bodem van grotere betekenis te zijn dan eerst gedacht. Dit blijkt zelfs reden te zijn om de ‘critial loads’ of kritische depositiewaarden bij te stellen, zoals onlangs in Europees verband is gebeurd. De auteurs wijzen er daarbij op dat ook bij verdergaande, noodzakelijke verlaging van de stikstofdepositie aanvullende herstelmaatregelen nodig zullen zijn voor behoud of herstel van droge heischrale graslanden.”

(Citaat: Dorland, E., Bobbink, R., Soons, M., Rotthier, S.L.F. – Dalende stikstofdepositie is nog niet afdoende voor herstel van droge heischrale graslanden – De Levende Natuur 112(2011)6, p.220-224)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?