Vakblad artikel

Op weg naar een klimaatneutrale waterketen

Artikelen

“De klimaatvoetafdruk van de Nederlandse waterketen bedraagt jaarlijks 1,7 miljoen ton CO2-equivalenten. Naast het benodigde energieverbruik voor
de drinkwaterproductie, riolering en afvalwaterzuivering dragen directe emissies van methaan en lachgas voor circa 40 procent bij aan deze klimaatvoetafdruk.
Reden voor de watersector om het goede voorbeeld te geven en te werken aan mitigatiemaatregelen waarmee de versterking van het bestaande
broeikaseff ect enigszins kan worden afgeremd.”

(Citaat: Frijns, J.A.G., Roorda, J., Mulder, M. – Op weg naar een klimaatneutrale waterketen – H2O 41 (2008) 10, p.36-37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?