BTO rapport - BTO 2012.034

Effecten van alternatieve sanitatie

Rapporten

In diverse landen speelt een tekort aan drinkwater een belangrijke rol in het bevorderen van het gebruik
van waterbesparende technologie. In Nederland is dit niet aan de orde, maar zouden alternatieve
sanitatieconcepten wel kunnen leiden tot afname van de hoeveelheid te zuiveren afvalwater, wat gunstig
is voor het energieverbruik van RWZI’s en de effectieve terugwinning van nutriënten uit het afvalwater.
Dit leidt echter automatisch tot een afname van de vraag naar drinkwater. In dit rapport wordt een
overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met betrekking tot alternatieve sanitatie: welke
concepten zijn er op de markt, en hoe is de prognose met betrekking tot grootschalige toepassing? Dit
leidt tot de schatting dat binnen tien tot twintig jaar de gemiddelde drinkwatervraag met 20% zou
kunnen afnemen. Voor de drinkwatervraag tijdens piekbelastingen heeft dit echter geen gevolgen.
Aangezien het ontwerp van het leidingnet gebaseerd is op deze piekbelastingen, en verder aan strenge
wetgeving is gebonden, zal dit geen gevolgen hebben voor het drinkwaterleidingnet op zich. Het kan
echter wel gevolgen hebben voor de verblijftijd van het water in dit net. Dit zou kunnen leiden tot
neerslag en opwerveling van deeltjes, en tot problemen met nagroei in het net. Hierbij speelt mee dat
een langere verblijftijd in het net kan leiden tot opwarming van het water in de zomer, zeker wanneer de
zomertemperaturen als gevolg van klimaatverandering stijgen. In hoeverre dit alles een probleem kan
zijn, moet nog onderzocht worden. Om eventuele problemen te voorkomen zou het water zo weinig
mogelijk biodegradeerbaar materiaal (AOC, Assimable Organic Carbon) moeten bevatten. Dit wordt
bijvoorbeeld gevormd tijdens omzetting van organische microverontreinigingen in de zuivering. Er is
onderzoek nodig om te bepalen hoe dit voorkomen kan worden, dan wel om de beste
verwijderingsmethode ervoor te bepalen. Een ander aspect dat aandacht verdient, is de rol die
Natuurlijk Organisch Materiaal (NOM) kan spelen in de biologische stabiliteit van het drinkwater,
bijvoorbeeld als precursor voor de vorming van AOC, of bij fouling van membranen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?