BTO rapport - BTO 2012.015

Gezondheidsrisico’s van fecale verontreiniging in waterwingebieden door begrazing en recreatie ontwikkeling van een stochastisch model

Rapporten

Sinds 2001 is op grond van het Waterleidingbesluit het opstellen van een kwantitatieve
microbiologische risicoanalyse voor de productie van drinkwater verplicht wanneer de bron
voor het drinkwater oppervlaktewater is of grondwater is uit kwetsbare waterwingebieden. In
deze risicoanalyse wordt het jaarlijkse infectierisico van het geproduceerde drinkwater
berekend en dat moet per persoon kleiner zijn dan 10-4. Bij het uitvoeren van deze zogenaamde
Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater, kortweg AMVD is naar voren gekomen dat
bij bedrijven met kwetsbare waterwingebieden informatie ontbreekt om de microbiologische
risico’s van dergelijke wingebieden te kunnen kwantificeren. Op grond van kennis over het
gebied is duidelijk dat in dergelijke gebieden fecale pathogene micro-organismen worden
verspreid door grazers, wilde fauna en recreanten en er zijn aanwijzingen voor fecale
besmettingen van het grondwater gevonden. Maar het ontbreekt aan een instrument om een
dergelijke besmetting in de AMVD van het bedrijf mee te nemen.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek beschreven in dit rapport is om een algemene methodiek te
ontwikkelen waarmee op basis van voorhanden zijnde algemene en locatiespecifieke
informatie een totale risicoanalyse van de transmissieroute van fecale pathogenen, van fecale
depositie tot drinkwater, kan worden uitgevoerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?