BTO rapport - BTO 2011.021

Effect van de zuivering van middeldiep gewonnen grondwater op de biologische stabiliteit van het drinkwater

Rapporten

Op waterproductiebedrijf (wpb) Nuland van Brabant Water is van 25 maart tot en met 30 augustus 2010
onderzoek uitgevoerd naar de biologische stabiliteit van het water in de zuivering. Wpb Nuland bestaat
uit twee zuiveringen: een zuivering voor het middeldiep gewonnen grondwater en een zuivering voor
het diep gewonnen grondwater, die elk weer uit vier zuiveringsstraten bestaan. Het onderzoek richtte
zich met name op de zuivering van het middeldiep gewonnen grondwater, omdat onderzoek uit het
verleden (Van der Wielen en Van der Kooij, 2008) heeft aangetoond dat het geproduceerde water uit
deze zuivering het minst biologisch stabiel is. De zuivering van het middeldiep gewonnen grondwater
bestaat uit een beluchtings- en ontgassingstoren (BOT), voorfiltratie, nafiltratie (beide snelfilters), actieve
koolfiltratie (AKF) en UV-desinfectie. De UV-desinfectie werd tijdens het onderzoek niet gebruikt. De
gehele zuivering van wpb Nuland wordt discontinu bedreven met vier tot zeven uur stilstand in de
nacht. Voor het onderzoek is de onderzochte straat (straat 1) zoveel mogelijk continu bedreven in
verband met continue bemonsteringen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?