BTO rapport - BTO 2011.016

Inventarisatie risicovolle leidingen in een stedelijke omgeving - Koppeling rekenregels ontgrondingskuilen met GIS

Rapporten

De afgelopen jaren is het gebruik van geografische informatiesystemen (GIS) voor het leidingnet
verbreed van registratie naar analyse. GIS draagt hier bij aan het rationeel beheren van
drinkwaterleidingen dat als doel heeft een zo hoog mogelijk waarde van de netten en de kwaliteit van de
levering te realiseren, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast krijgen risico’s bij leidinglekkage steeds
meer aandacht, zowel risico’s met betrekking tot de levering als risico’s voor de directe omgeving. Aan
de hand van een casestudie bij Brabant Water is onderzocht of het mogelijk is om een methode op te
stellen om kwantitatief en realistisch vast te stellen wat de effecten zijn van ontgronding bij
leidinglekkage op de directe omgeving. De in dit onderzoek uitgevoerde analyse betreft een combinatie
van een hydraulische analyse en risicoanalyse van het leidingnet met behulp van GIS.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?