BTO rapport - BTO 2011.041

Prioritaire stoffen in grondwater; adsorptie en omzetting met behulp van metallisch ijzer

Rapporten

Ongeveer tweederde deel van het Nederlands drinkwater wordt gemaakt uit grondwater. Filtratie over
actieve kool vormt in de meeste gevallen de belangrijkste zuiveringsstap voor de verwijdering van
organische microverontreinigingen uit grondwater. De laatste jaren worden echter ook in grondwater
steeds meer organische microverontreinigingen aangetroffen, en in steeds hogere concentraties. Actieve
kool is niet in alle gevallen in staat om deze microverontreinigingen uit het water te verwijderen. Vaak
gaat het dan om relatief kleine, polaire of elektrisch geladen verbindingen. Soms kunnen ze wel door
actieve kool geadsorbeerd worden, maar worden ze snel ook weer gedesorbeerd, waardoor de
regeneratiefrequentie van de actieve kool onacceptabel hoog wordt, of men het risico loopt dat bepaalde
verontreinigingen alsnog in het gezuiverde water terechtkomen. Van de andere kant is de
verontreiniging van grondwater minder ernstig dan van oppervlaktewater, waardoor de inzet van dure,
veel energie vergende technieken als membraanfiltratie en geavanceerde oxidatieprocessen nog niet
nodig is. In plaats daarvan zou men kunnen overwegen een extra (filtratie)stap aan de zuivering via
filtratie over actieve kool toe te voegen. In dit onderzoek is gekeken naar twee additionele
zuiveringstechnieken voor grondwater: reductie met behulp van metallisch ijzer, om verbindingen
minder polair te maken, en alternatieve typen adsorbentia als extra filtratiestap. In eerste instantie is een
kort literatuuronderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan zijn twee series experimenten uitgevoerd,
waarbij werd gekeken naar zowel reductie met behulp van metallisch ijzer, als naar alternatieve adsorbentia.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?