Mededeling - Mededeling 005

Enkele oriënterende proeven ter bepaling van de in een filterbed tijdens het spoelen optredende water- en luchtsnelheden

Rapporten

De gemiddelde werkelijke watersnelheid die tijdens het spoelen
van een filter in het zandbed optreedt, is belangrijk groter dal\
de bekende schijnbare snelheid die betrokken is op de horizontale
filterdoorsnede. Wordt de waterspoeling met luchtspoeling aangevuld,
dan zal een deel van het poriënvolume door lucht worden
ingenomen, als gevolg waarvan de werkelijke watersnelheid – bij
gelijkblijvende watertoevoer – zal toenemen. Over de hoeveelheid
lucht die zich in het bed verzamelt, de hiermee gepaard gaande
vergroting van de gemiddelde watersnelheid en de in het bed
optredende gemiddelde luchtsnelheden is weinig bekend.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?