Mededeling - Mededeling 002

Enige beschouwingen over de regenval en de waterhuishouding in de grond in verband met de plantengroei

Rapporten

Om tuinen en in het bijzonder gazons zo rationeel mogelijk
te besproeien, is het nodig de waterbehoefte van
de planten te kennen. Is de in de bodem aanwezige watervoorraad
niet meer voldoende om in deze behoefte te
voorzien, dan is aanvulling door besproeiing nodig. De
vereiste hoeveelheid sproeiwater hangt nauw samen met
het vermogen van de grond om water op te nemen en
vast te houden. In verband hiermede heeft het lid van de
5ubcommissie, ir L. Wartena I.i., voor deze commissie
over dit onderwerp een aantal beschouwingen gegeven,
waarbij interessante dingen naar voren zijn gekomen. De
subcommissie heeft gemeend de belanghebbenden deze
beschouwingen niet te moeten onthouden en ze daarom
tot een mededeling verwerkt

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?