Mededeling - Mededeling 002

Verontreiniging van grondwater

Rapporten

Overal waar de mens in groten getale bijeen gaat wonen,
ontstaan vele problemen, culturele en sociale, zowel als
vraagstukken van louter technische aard. Tot laatstgenoemde
behoren de voedselvoorziening, de zorg voor voldoende
en goed drinkwater en de verwijdering van alles
wat de massale samenleving aan afvalstoffen produceert.
Deze afvalstoffen vormen dikwijls een bedreiging voor
de watervoorziening, speciaal in dichtbevolkte industriegebieden.
Daar is niet alleen het waterverbruik hoog,
doch tevens de productie van afvalwater, welks lozing
vele moeilijkheden oplevert, enorm.
Hoe bij een drinkwatervoorziening uit oppervlaktewater
het verdunde rioolwater vele malen een kringloop via
mens en dier kan beschrijven, alvorens definitief te worden
afgevoerd, is uit het Ruhrgebied maar al te goed bekend.
Doch ook het grondwater zal bij toenemende industrialisatie
meer en meer aan verontreiniging bloot staan,
juist doordat de lozing van afvalwater in openbare wateren
terecht in sterk toenemende mate tegenstand ontmoet,
een situatie die bij de vaak geringe controle, welke
in het algemeen bij grondwaterwinning wordt toegepast,
tot hygiƫnisch en chemisch hoogst ongewenste gevolgen
kan leiden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?