Mededeling - Mededeling 001

Mededeling 001 van de Werkgroep Putverstopping; Putverstopping

Rapporten

uit een in 1968 gehouden enquête onder Nederlandse waterleidingbedrijven die grondwater distribueren
is gebleken dat ongeveer 10% van het grondwater in Nederland gewonnen wordt uit putten die binnen 5
jaar merkbaar verstoppen. Bij circa 46% van de geënquêteerde bedrijven worden putten geregenereerd
en vormt putverstopping derhalve een probleem. Aan het regenereren van verstopte putten zijn in het
algemeen hoge kosten verbonden, terwijl het succes ervan geenszins bij voorbaat vaststaat. De vraag
ligt daarom voor de hand of het niet mogelijk is putverstopping te voorkomen of althans te verminderen
zodat de regeneratiefrequentie kleiner kan worden. Daarnaast is het van belang vast te stellen
wat de optimale wijze van regenereren bij de verschillende vormen van putverstopping is.
Voor het verkrijgen van meer inzicht op dit gebied is een grondige kennis van de oorzaken, de
mechanismen en de bestrijdingsmogelijkheden van de verschillende vormen van putverstopping vereist.
In dit rapport is deze kennis, voor zover beschikbaar in de vorm van publicaties of mededelingen,
samengevat.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?