Mededeling - Mededeling 001

Pesticiden en Drinkwatervoorziening

Rapporten

Op verschillende wijzen vormen de bestrijdingsmiddelen
c.q. pesticiden een probleem b i j de openbare watervoorziening.
Enerzijds worden bestrijdingsmiddelen in de land-, t u i n –
en bosbouw i n ruime mate toegepast en ontstaat de vraag
in hoeverre het gebruik van deze middelen toelaatbaar is in en bij waterwingebieden.
Anderzijds is bekend dat de pesticiden in geringe concentratieoppervlakte- en grondwater terecht komen.
waardoor er problemen bij de inname van op deze wijze verontreinigd water kunnen ontstaan.
Vooral de vraag naar de toelaatbaarheid van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de waterleidingbedrijven
Zelf is herhaaldelijk aan de orde gekomen o.a. bij de
Raad van Bijstand en de Commissie Organische Stoffen van he t KIWA
Dit rapport beoogt een inventarisatie t e geven van de voor de openbare watervoorziening interessante aspect en van de bestrijdingsmiddelen.
Allereerst zullen een aantal fysische en toxicologische gegevens van een aantal pesticiden worden besproken.
Vervolgens zal aandacht besteed worden aan h e t vóórkomen en de verwijdering in de natuur.
Tenslotte zal de verwijdering in de waterzuivering, voor zover bekend, belicht worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?