BTO rapport - BTO 2010.025

GIS bij waterleidingbedrijven. Fase1: Inventarisatie en visie

Rapporten

Er is een enorme ontwikkeling op het gebied van geografische informatie systemen (GIS) met kansen en
mogelijkheden voor zowel onderzoek, planning als bedrijfsvoering. Tijdens de Trenddag Nederlandse
Drinkwatersector1 was het advies aan de gezamenlijke directies van de waterbedrijven om pilots op te
zetten op het gebied van geo-ict. In opdracht van het CvO heeft een geo-denktank vervolgens een
verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van GIS en geo-informatie.
Het BTO project geo-informatie voor de waterleidingbedrijven is een vervolg op de inventarisatie van de
denktank. Het doel van het project is het tonen van de meerwaarde van geavanceerde GIS-technologie├źn
voor drinkwaterbedrijven bij planning, bedrijfsvoering en (BTO) onderzoek. Het project wordt
inhoudelijk gestuurd door de TBG Geo-informatie waarin 7 waterbedrijven zijn vertegenwoordigd. Het
project omvat drie fasen: 1) inventarisatie van het gebruik en de wijze van samenwerken; 2) screening
van GIS-ontwikkelingen op de middellange termijn en 3) (2011-2012) pilots op diverse
toepassingsgebieden. Dit rapport is het eindproduct van de eerste fase en beschrijft de huidige stand van
zaken bij de waterleidingbedrijven op het gebied van geo-informatie en de visie van de
waterleidingbedrijven op geprioriteerde onderwerpen. Dit rapport is het resultaat van een intensieve
samenwerking met alle TBG leden. In het rapport komen ook de kansen naar voren die nieuwe GIS en
ICT technieken bieden en wordt aangegeven op welke wijze samenwerking mogelijk is met bijvoorbeeld
de waterschappen maar ook tussen waterbedrijven onderling.

Heeft u een vraag over deze publicatie?