BTO rapport - BTO 2008.055

Verkenning inzet van Geografische Informatie Systemen voor identificeren van kritische leidingen

Rapporten

Bij de levering van drinkwater houdt een drinkwaterbedrijf rekening met mogelijke gevolgen van
ongewenste gebeurtenissen. Een leidingbreuk is een voorbeeld van een ongewenste gebeurtenis. Een
leidingbreuk kan nadelige gevolgen hebben voor de levering aan de klant, bijvoorbeeld op het gebied
van waterkwaliteit en beschikbaarheid, maar kan ook nadelige gevolgen hebben voor de directe
omgeving, bijvoorbeeld door persoonlijk letsel of schade aan de omgeving. In de meeste gevallen is er
sprake van beperkte nadelige gevolgen, maar in bijzondere gevallen hebben deze ongewenste
gebeurtenissen grote maatschappelijke gevolgen. Voor waterbedrijven is het daarom van belang om
naast een meer uitgebreide analyse van de kansen op storingen, ook de effecten van falen te kunnen
afwegen. Binnen het BTO-project ‘Risicoanalyse en beheer leidingnet’ wordt in het subproject ‘GIS en
risicoanalyse’ onderzocht in hoeverre geo-informatie en geografische informatiesystemen (GIS) kunnen
worden gebruikt om kritische leidingen te identificeren. In dit rapport wordt een verkenning uitgevoerd
naar de mogelijke toepassing van GIS op dit terrein.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?