BTO rapport - BTO 2008.058

Flexwater; Pilot Brabant Water - Regio Zuid

Rapporten

Dit rapport betreft een pilot studie van de derde fase van het Flexwater project. Doel van deze studie is
het maken van een flexibel instrument voor het verkennen van kansrijke opties voor productie en
transport van drinkwater. Resultaat is een beslissingondersteunend planningsinstrument (Optiwin),
waarmee de bijdrage van flexibele oplossingen aan de optimalisering van de drinkwatervoorziening in
beeld wordt gebracht. Het instrument bestaat uit een set effectmodellen en een optimalisatiemodule,
gekoppeld met een GIS. Het instrument is modulair opgezet: welke effectmodellen in de set worden
opgenomen varieert, afhankelijk van de doelstellingen van het betreffende onderzoek. De eerste stappen
in de bouw van dit instrument zijn gerealiseerd in het verkennend onderzoek naar mogelijkheden tot
brakwaterwinning in de Noordoostpolder (Vink e.a., 2007). Verdere ontwikkeling heeft plaatsgevonden
in de onderhavige studie, bij Brabant Water in Regio Zuid. De inspanningen zijn gericht op de volgende
aspecten:
– verder ontwikkelen van Optiwin als beslissingondersteunend instrument voor regionale
verdelingsvraagstukken (beheersplannen, strategische plannen);
– onderzoeken van de bruikbaarheid van het instrument voor medewerkers van
drinkwaterbedrijven;
– verder ontwikkelen van operationele methoden om effecten van grondwateronttrekking op
grondwaterafhankelijke vegetatie te kwantificeren;
– identificeren van interessante productieconfiguraties (verdelingen van debieten over winningen)
voor de drinkwatervoorziening in Regio Zuid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?