BTO rapport - BTO 2007.018

Validatie UV-installaties in Nederland

Rapporten

“Validatieprotocollen zijn nodig om een goede prestatie van installaties voor
UV−desinfectie te waarborgen”.
Dit was de uitkomst van een peiling onder de leden van de Projecten
Begeleidings Commissie (PBC) UV−technologie in april 2005. Aan dit verzoek
werd gevolg gegeven door het starten van een verkenningsproject in 2006.
Het project was gebaseerd op:
− het verzamelen van kennis per individueel waterbedrijf over de aanpak
van validatie en procesbewaking door middel van persoonlijk overleg en
het invullen van een vragenlijst;
− de resultaten van een bedrijfstakgerichte workshop (panel van UVtechnologen)
waarin aan de hand van stellingen werd geïnventariseerd
of een protocol voor de Nederlandse drinkwatersector nodig is en zo ja,
waar dit protocol aan moet voldoen.
Het panel van UV-technologen bestond uit vertegenwoordigers van Evides,
PWN, Vitens, WLN en WML. De standpunten van Brabant Water en Oasen
werden schriftelijk ingediend en in dit rapport meegenomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?