BTO rapport - BTO 2007.043

Statistische storingsanalyse

Rapporten

Het ondergrondse kapitaal van de waterbedrijven veroudert. Degradatie van
het leidingnet kan leiden tot leveringsonderbrekingen, drukverlies of
verminderde waterkwaliteit. Omdat de infrastructuur ondergronds ligt, is
inspectie lastig en daardoor duur. Een goedkoper alternatief om de te
verwachten restlevensduur of storingsfrequentie van leidingen of
leidinggroepen in te schatten en te voorspellen, is het gebruik maken van
onderhouds- en storingsgegevens. Met behulp van statistische methoden
kunnen trends in het storingsverloop opgespoord worden. Om statistiek toe
te kunnen passen op storingsdata, moeten de geregistreerde parameters
voldoende van kwaliteit en in aantal zijn en moeten de ingevulde waarden
voldoende gedetailleerd zijn. Wat ‘voldoende’ is, hangt af van het doel van de
registratie. In de praktijk is het echter vaak omgekeerd en bepaalt de
beschikbaarheid van data de mogelijkheden. In 2001 is een voorstel gedaan
voor een datamodel voor storingsregistratie, waarmee een aantal analyses
kan worden gemaakt (Bijlage I, p. 119). In dit rapport is op verzoek van
Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven een inventarisatie gemaakt van de
geregistreerde storingsgegevens van zeven waterbedrijven en is gekeken wat
de mogelijkheden en beperkingen zijn van deze gegevens voor het
voorspellen van storingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?