BTO rapport - BTO 2007.021(s)

Naar een betere beoordeling van de risico¿s van puntverontreinigingen voor de drinkwaterkwaliteit

Rapporten

In Nederland is met een aandeel van ruim 60% het grondwater de belangrijkste bron voor het drinkwater. De grootste bedreiging van het grondwater komt voort uit diffuse bronnen, maar ook puntbronnen zijn een serieuze bedreiging van de grondwaterkwaliteit. De aandacht voor puntbronnen en -verontreinigingen neemt toe. Als gevolg van de toename in ruimtedruk in Nederland komt de nadruk meer te liggen op het voorkomen, verminderen en vroegtijdig beheersen van puntverontreinigingen. De focus verschuift van generiek naar meer specifiek beleid waarbij de inschatting van risico’s steeds reëler wordt. Voor het veiligstellen van de kwaliteit van het drinkwater, wordt er gestreefd naar een systeem dat in een vroegtijdig stadium de risico’s van verontreiniging van het grondwater zo goed en volledig mogelijk kan inschatten.
Op welke wijze kunnen drinkwaterbedrijven en overheden de inschatting van risico’s van puntverontreinigingen in grondwater, bestemd voor de drinkwaterbereiding, verbeteren? In dit rapport staat deze vraagstelling centraal. Om het antwoord op deze vraagstelling te vinden, zijn voor dit onderzoek drie doelen gesteld: 1) inventarisatie van wat de overheid mist aan middelen om risico’s van puntverontreinigingen te beoordelen en aan te pakken; 2) het geven van een overzicht van bestaande methodieken waarmee risico’s van puntverontreinigingen worden ingeschat en waaruit de eigenschappen/eisen voor een “optimale” methodiek voortkomt; en 3) de beoordeling van de (toegevoegde) waarde van het model Respond Single Tube.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?