BTO rapport - BTO 2006.008

Beleidsmatige, bestuurlijke en juridische aspecten bij brakwaterwinning en concentraatlozing

Rapporten

Productie van drinkwater én membraanconcentraat uit brak grondwater
Brak grondwater zou een aantrekkelijke bron voor het produceren van
drinkwater kunnen zijn; het kan op veel locaties worden gewonnen, de
winbare hoeveelheden zijn groot en het water is niet antropogeen beïnvloed.
Bovendien is zuivering technisch mogelijk. Bij het zuiveren komt echter
membraanconcentraat vrij dat een hoge zoutconcentratie heeft. Onderzoek
naar verwerking van concentraat is opgestart, maar verwerking zal naar
verwachting de komende 10 jaar niet kunnen worden gecommercialiseerd.
Tot dan lijken de mogelijkheden beperkt te zijn tot lozen op het riool, op
oppervlaktewater en in de bodem. Vanwege de hoge chlorideconcentratie van
het concentraat, zijn de milieu-effecten op ontvangend zoet oppervlaktewater
waarschijnlijk onaanvaardbaar. Daarom wordt in het project “brak water”,
dat Kiwa in het kader van het bedrijfstak onderzoeksprogramma uitvoert in
samenwerking met de waterbedrijven, onderzocht óf en welke effecten
eventuele infiltratie van concentraat in de bodem heeft.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?