BTO rapport - BTO 2011.025

Ontwerpen secundair leidingnet

Rapporten

Het secundaire leidingnet is de verbinding tussen het primaire leidingnet (het transportnet) en het
tertiaire net (het zelfreinigende vertakte net). Vanwege leveringscontinuïteit wordt het secundaire net
vermaasd uitgevoerd en worden hierin afsluiters geplaatst om eventuele overlast tijdens onderhoud en
storingen te beperken. Leveringscontinuïteit en beheersbaarheid zijn dan ook de bepalende factoren voor
een functioneel secundaire leidingnet. Er is een stappenplan opgesteld voor het ontwerp van secundaire
leidingnetten. Dit stappenplan biedt bij nieuwbouw en vervanging structuur en borging en dwingt de
ontwerper beslissingen te nemen over de randvoorwaarden aan het ontwerp. Pilotstudies met het
stappenplan kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van duidelijke vuistregels bij het (her)ontwerp van
secundaire leidingnetten.
Het ontwerp van het primaire leidingnet wordt vooral ingegeven door de (wettelijke) eis aan de
leveringszekerheid. Het ontwerp van het tertiaire leidingnet wordt vooral ingegeven door de eis aan de
waterkwaliteit, meer specifiek aan de minimale snelheid die kan voorkomen dat deeltjes accumuleren in
het net. Het ontwerp van het secundaire leidingnet moet intuïtief vooral worden bepaald door de eis aan
de leveringscontinuïteit (OLM, zowel op leveringsonderbreking als ondermaatse druk). Daarnaast kan
het secundaire net ook bijdragen aan de leveringszekerheid en de waterkwaliteit. In dit project is
bepaald welke eisen aan het secundaire net gesteld kunnen worden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?