BTO rapport - BTO 2004.023

Assetmanagement voor Pompputten. Regenereren of vervangen?

Rapporten

De term “assetmanagement” heeft betrekking op een kosteneffectieve bedrijfsvoering waarvoor heldere doelstellingen en randvoorwaarden zijn geformuleerd in de vorm van service- en risicoprofielen. Toegepast op pompputten van waterbedrijven heeft assetmanagement m.n. betrekking op het maken van keuzen ten aanzien van onderhoud en vervanging van pompputten. De voor de bedrijfsvoering gekozen service- en risicoprofielen van putmanagement vormen de randvoorwaarden waarbinnen onderhoud en vervanging van putten geoptimaliseerd kunnen worden. De verschillende aspecten die bij de keuze van een service- en risicoprofiel aan de orde kunnen komen zijn in dit rapport in kaart gebracht in de vorm van een analyse van de relaties tussen putmanagement en bedrijfszekerheid. Voorbeelden van concrete vragen die in dit verband door medewerkers van de waterbedrijven gesteld zijn: – Moet ik Put X vervangen of regenereren? – Wanneer moet Put X vervangen worden en met welk type put? – Wanneer kan Put X het beste geregenereerd worden zodat de kosten
minimaal zijn bij een optimale leveringszekerheid? – Hoeveel geld moet ik per jaar reserveren voor vervanging en onderhoud?
Er is een aantal rekenschema’s uitgewerkt en geïmplementeerd in een Excel programma om deze vragen voor concrete gevallen te kunnen beantwoorden. Het Excel programma is opgeslagen op de CDROM die is meegeleverd met het voorliggende rapport. Het programma bevat een module om het optimale vervangingsmoment van een put te bepalen en bevat tevens enige werkbladen waarin bedrijfseconomische basisbewerkingen voor putmanagement kunnen worden uitgevoerd. Deze werkbladen zijn te beschouwen als een digitale gereedschapskist en kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. De thema’s van de werkbladen zijn: Rente, Inflatie, Afschrijving, Contante waarde en vergelijking van twee putten met verschillende investerings- en exploitatiekosten, Energiekosten, Optimaal vervangingsmoment van een put.
Bij veel putten vormt de regeneratie een belangrijk onderdeel van de onderhoudskosten. Vooralsnog is de mate van putverstopping van een nieuw aangelegde put meestal niet op voorhand te voorspellen met behulp van een theoretisch model. Bij het optimaliseren van putonderhoud en de bepaling van het optimale vervangingsmoment is echter wel een prognose van het verloop van de putverstopping en het effect van regeneratie benodigd. Er is daarom een pragmatische methode ontwikkeld waarmee een prognose van in de toekomst benodigde regeneraties van een bestaande put kan worden gemaakt, zodat bepaling van het optimale vervangingsmoment mogelijk is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?