BTO rapport - BTO 2004.009

Putregeneratie met Ultrasoon. Stand van zaken 2004 en achtergronddocumentatie

Rapporten

Het gebruik van Ultrasoon (geluidstrillingen) is één van de regeneratiemogelijkheden voor verstopte pompputten. In het kader van het Bedrijfstakonderzoek (BTO) Waterleidingbedrijven is een korte rapportage opgesteld waarin we verslag doen van de huidige stand van zaken en waarin veel achtergronddocumentatie is opgenomen.
De informatie is verzameld uit de volgende bronnen: Symposium op 4 december 2003 bij het Duitse ESWE-Institut Onderzoek op meerdere plaatsen in Duitsland. Onderzoek in Nederland door de firma Q-flow uit Hoge Hexel. Toepassing in België bij de VMW.
De werking van Ultrasoon. Door middel van akoestisch trillen ontstaan er drukgolven in het water (het water zelf wordt niet verplaatst). De golven veroorzaken zones van overdruk en onderdruk. In de zones van onderdruk kunnen gasbellen ontstaan die bij overdruk weer imploderen (het ontstaan van gasbellen door onderdruk en het imploderen van deze gasbellen wordt ook wel cavitatie genoemd). Door de drukverschillen en de cavitatie worden verontreinigingen “losgemaakt” van de grindkorrels in de omstorting. De ultrasone golven hebben ook een chemische werking (ontstaan van vrije radicalen), een dehalogRegeneratie met Ultrasoon biedt o.a. de volgende voordelen: Er zijn geen grote mechanische krachten die filters of andere putonderdelen kunnen beschadigen. De techniek werkt oppervlakkig in op verontreiniging op zandkorrels of putonderdelen. De techniek is milieuvriendelijk, er worden geen chemicaliën gebruikt. Ultrasone trillingen werken desinfecterend.
Nadelen: Met betrekking tot de werking van de techniek is nog veel onbekend Met name van de relatie tussen hoge druk (grote diepte) en het optreden van cavitatie is weinig bekend. De techniek werkt tot ongeveer 0,3 meter achter het filterscherm. Verontreinigingen op grotere afstand van het filter worden zeer
waarschijnlijk niet verwijderd. De resultaten van uitgevoerde regeneraties tot nu toe vallen tegen.
Resultaten van onderzoek en uitgevoerde regeneraties: De uitgevoerde experimenten en praktijkregeneraties geven verschillende resultaten te zien. Resultaten van putregeneraties in Nederland en België vallen tegen, in Duitsland daarentegen worden wel goed resultaten gehaald (mededeling ESWE). Kijken we echter naar de resultaten van de 3 putten die tijdens het Duitse onderzoek nauwkeurig zijn gevolgd kunnen we concluderen dat er in deze putten een matig resultaat is bereikt. Uit laboratoriumexperimenten en uit de medische wereld blijkt dat Ultrasoon wel goede resultaten op kan leveren.
Verwacht wordt dat met aanvullend onderzoek naar de werking en optimalisatie van de techniek goede resultaten behaald kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via een testprogramma waarin een aantal nauwkeurig geselecteerde putten wordt geregenereerd, de regeneraties nauwgezet worden uitgevoerd en gemonitoord. Samenwerking met het Duitse ESWE-institut is sterk aan te bevelen vanwege de daar aanwezige expertise.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?