BTO rapport - BTO 2002.130(c)

Microbiologische verontreiniging van drinkwater tijdens opslag, transport en distributie

Rapporten

Veilig drinkwater zonder desinfectie
Eén van de belangrijkste pijlers van een goede drinkwatervoorziening én van preventie van besmettelijke ziekten is de microbiologische veiligheid van drinkwater. In Nederland voldoet het uitgaande water van de drinkwaterproductiebedrijven aan hoge kwaliteitseisen. Het drinkwater in Nederland wordt vrijwel overal zonder restgehalte aan desinfectiemiddelen gedistribueerd en daar waar nadesinfectie wordt toegepast zijn de restgehalten zeer laag. De belangrijkste overwegingen daarbij zijn dat door uitgebreide behandeling van de grondstof nadesinfectie niet meer nodig is en dat drinkwater zonder desinfectiemiddelen beter van smaak is en geen toxische bijproducten van desinfectie bevat. In een groot aantal andere landen wordt het handhaven van een restgehalte desinfectiemiddel in het distributienet juist voorgeschreven, als aanvullende barrière tegen pathogene micro-organismen die mogelijk door de zuivering heen komen of het distributienet kunnen binnendringen bij lekkages of wanverbindingen. Ook wordt nadesinfectie toegepast voor het bestrijden van nagroei van micro-organismen in het distributienet.
Bij de Nederlandse aanpak moeten in het totale systeem voldoende waarborgen zitten om drinkwater zonder desinfectie te kunnen distribueren. Dat betekent:
• dat de zuivering micro-organismen afdoende moet verwijderen;
• dat het distributienet voldoende beschermd moet zijn tegen het binnendringen van micro-organismen en
• dat het drinkwater en de gebruikte materialen in het net nagroei van micro- organismen niet of nauwelijks bevorderen (‘biologische stabiliteit’).
Het Nederlands principe is dus: voorkomen is beter dan genezen. Dit principe stelt wel hoge eisen aan de infrastructuur en de beheersmaatregelen ter voorkoming van verontreinigingen en beheersing van nagroei.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?