BTO rapport - BTO 2001.184(s)

Verandering van natuurwaarden door grondwaterwinning. Verdroging binnen LCA

Rapporten

De productie en distributie van goederen gaat in het algemeen gepaard met een zekere aanslag op het milieu. Bij de productie worden grondstoffen en energie gebruikt en kunnen schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Bovendien wordt bij het productieproces ruimte in beslag genomen, bijvoorbeeld door een fabriek en de benodigde infrastructuur. Om het milieu een volwaardige plaats te geven in het beleid vindt de overheid het van belang dat niet alleen financiële kosten en baten van producten bekend zijn, maar ook de effecten van de productie op het milieu. Een methode om die effecten in beeld te brengen is de zogenaamde Life Cycle Analysis, afgekort LCA.
Binnen Thema 4 van het Delft Cluster wordt onderzocht of het mogelijk is het milieuprobleem ’verdroging’ in te brengen in een LCA (Lindeijer, 2000). Men
wil antwoord kunnen geven op de vraag wat het aan natuur heeft ’gekost’ om een kubieke meter leidingwater te produceren. In verband hiermee is door het onderzoekinstituut RIZA aan de hand van bestaande modeluitkomsten onderzocht wat de relatie is tussen een verandering in de hoeveelheid onttrokken grondwater en de daarmee corresponderende verandering in natuurwaarden (Van Ek, 2001).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?