BTO rapport - BTO 2005.037

Stedelijk waterbeheer en drinkwaterwinning

Rapporten

Er zijn in hoofdzaak drie ontwikkelingen die de aanleiding vormen voor het onderzoek naar stedelijke grondwaterwinning voor drinkwaterbereiding:
• verstedelijking;
• ontwikkelingen in de zuiveringstechniek;
• ontwikkelingen in stedelijke watersystemen.
Sinds 1970 is de omvang van het bebouwde gebied toegenomen van 8 naar ruim 12% van de oppervlakte van Nederland [RIVM, 2003]. Alleen al tussen
1996 en 2001 is het stedelijke gebied in Nederland met ruim 5% toegenomen [Segrave, 2004]. De toenemende verstedelijking van Nederland heeft als
gevolg dat in het intrekgebied van een substantieel aantal winningen het aandeel “stedelijk landgebruik” toeneemt. De huidige zuiveringstechnologie
maakt het mogelijk om ook van stedelijk grondwater uitstekend drinkwater te maken (hoofdstuk 6). Daarnaast ondervinden stedelijke watersystemen in
toenemende mate de effecten van grondwateroverlast, door zowel het sluiten van hoofdzakelijk industriële grondwateronttrekkingen als perioden met
extreme neerslag.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?