BTO rapport - BTO 2005.062

MTBE in de drinkwaterzuivering

Rapporten

In dit onderzoek zijn de belangrijkste emissiebronnen van MTBE (Methyl tertiair-butyl ether) en het vóórkomen van MTBE in het oppervlaktewater en grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening in Nederland in beeld gebracht. Bovendien is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van verwijdering van MTBE van bestaande en nieuwe zuiveringstechnieken.
MTBE is een verbinding die vooral als loodvervanger wordt gebruikt in benzines. Wereldwijd worden jaarlijks miljoenen tonnen MTBE geproduceerd. In Nederland wordt MTBE sinds 1984 geproduceerd. MTBE is een vluchtige, kleurloze, sterk polaire vloeistof. Zowel onder aërobe als anaërobe omstandigheden wordt MTBE langzaam afgebroken. Door deze eigenschappen beschouwen de waterbedrijven MTBE als een aandachtsstof bij de drinkwaterbereiding. Op basis van het Waterleidingbesluit stelt het RIVM voor om, evenals voor soortgelijke organische contaminanten, uit voorzorg 1 μg/l te hanteren als indicator- en signaleringswaarde voor MTBE in drinkwater. De geur- en smaakdrempelwaarden zijn 15 en 40 μg/l.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?