KWR rapport - KWR 2012.082

Haalbaarheid van ondergrondse berging via A(S/T)R in Holland's kustduinen

Rapporten

Aanleiding en doel – Op 2 september 2010 werd binnen DPW (de duinwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet) een klimaatworkshop georganiseerd. Eén van de conclusies was dat de DPW bedrijven (nieuwe) bergingsmogelijkheden nodig hebben ter buffering van de voorspelde kwaliteits- en kwantiteitsveranderingen in het in te nemen oppervlaktewater. In dit rapport worden diverse bergingsopties in de duinen getoetst op haalbaarheid, in het kader van het aan KWR opgedragen DPW onderzoek in 2011.
De onderzochte bergingssystemen zijn:
• ASR = Aquifer Storage Recovery, waarbij infiltratie en terugwinning met dezelfde put(ten) geschiedt;
• ATR = Aquifer Transfer Recovery, dwz een systeem van aparte infiltratie- en terugwinputten, met synchrone infiltratie en terugwinning; en
• ASTR = Aquifer Storage Transfer Recovery, dwz een systeem van aparte infiltratie- en terugwinputten, met terugwinning direct na of enige tijd na het stoppen met infiltreren,
waarbij debieten kunnen afwijken.
Doelstelling – Het project is geslaagd als de volgende vragen beantwoord worden:
• Geef middels enkele scenarioberekeningen met hydrologische en hydrogeochemische modellen aan wat de verwachte effecten van ondergrondse berging zijn op het hydrologische systeem, de ‘recovery efficiency’ (verhouding tussen berging en terugwinning) en de kwaliteit van het terug te winnen water.
• Wijs op basis van de resultaten een aantal voorkeurslocaties voor ondergrondse opslag aan bij de DPW-bedrijven, met indicatie van de beste methode van opslag en terugwinning.
• Benoem de factoren die de haalbaarheid bepalen van ondergrondse berging in de DPW duingebieden.
• Geef aan wat de kennishiaten zijn die een verdere exploratie van ondergrondse berging in de duinen in de weg staan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?